فکر می‌کنم سال ۹۰ بود که به اصرار بابام برای خرید این خونه ثبت‌نام کردم. اول قرار بود دو ساله تحویل بدن ولی پنج‌ سال طول کشید تا تحویل دادن، اونم چه تحویل دادنی، از بدترین مصالح ممکن استفاده کرده بودن، نصف امکاناتی که یک